Нова скала бодовања приликом полагања испита

Извод из Закона о високом образовању („Службени гласник“ бр. 88/17)

Оцењивање – Члан 104

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима, а оцена се утврђује на завршном испиту.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према следећој скали:

  • од 51 до 60 поена оцена 6 (шест),
  • од 61 до 70 поена оцена 7 (седам),
  • од 71 до 80 поена оцена 8 (осам),
  • од 81 до 90 поена оцена 9 (девет),
  • од 91 до 100 поена оцена 10 (десет).

Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс.

Високошколска установа може прописати и други, ненумерички начин оцењивања, утврђивањем односа ових оцена са оценама из става 4. овог члана.

Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту.