Обавештење о Овери семестра

Студенти уписани на основне струковне, специјалистичке и мастер струковне студије Високе технолошке школе у Аранђеловцу почев о школске 2015/2016. године ДУЖНИ СУ да у данима од 21.01.2019. године (понедељак) до 23.01.2019. године (среда) у времену од 10 до 13 часова 30 минута ОВЕРЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР школске 2018/2019. године у просторијама Секретара школе.

За оверу семестра потребно је:

  • – Уредно и читко попуњена Студентска књижица – Индекс са свим траженим подацима као што су шифра предмета, тачан назив предмета, година студирања, статус предмета (обавезан/изборни), семестрални фонд часова (не дневни) и потпис предметног наставника.
  • – Студенти су дужни навести све горенаведене податке за сваки предмет који се реализује у зимском семестру без обзира на то да ли су стекли право изласка на испит или не (прикупљено најмање 30 ЕСПБ поена) тј. без обзира на то да ли су потпис добили или нису.
  • – Доказ у уплати трошкова овере семестра у износу од 900,00 динара уплаћених на ж.рачун бр. 840-785666-36.
  • – Доказ о уплати трошкова за сваки недобијени потпис у износу од 500,00 динара на ж.рачун бр. 840-785666-36.

Сваки студент у обавези је да зна следеће: Приликом уплата свих трошкова који се односе на оверу семестра НЕ ТРЕБА НАВОДИТИ ПОЗИВ НА БРОЈ.

Студенти који су у обавези да овере семестар а имају један или више недобијених потписа, ДУЖНИ СУ УПЛАТИТИ трошкове овере семестра НА ДВЕ УПЛАТНИЦЕ, тако што ће на једној уплатници бити наведен износ од 900,00 динара са сврхом плаћања Трошкови овере семестра, а на другој уплатници износ који се израчунава тако што се износ од 500,00 динара множи са бројем предмета за које нису добијени потписи (500 x 1=500,00 динара;  500 x 2 = 1.000,00 динара; …)

ВАЖНА НАПОМЕНА:

У поступку овере семестра НИЈЕ ОБАВЕЗНО ЛИЧНО ПРИСУСТВО СТУДЕНТА, али је важно да документација која је потребна за оверу семестра, а која је наведена у овом саопштењу, буде предата искључиво по наводима овог обавештења. Свако одступање од наведеног повлачи за собом немогућност овере семестра и самим тим губитак права пријављивања и полагања испита у свим наредним испитним роковима.

 

Преузмите цео документ – Преузми Преузми