Упутство за спровођење уписа у наредну годину студената основних и мастер струковних студија у школску 2019/2020. годину

Основне струковне студије


На основу члана 103. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др Закон, 73/18, 67/19) у даљем тексту Закон, студенти који су школској 2018/2019. години студирали на терет буџета Републике Србије имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета ако су у школској 2018/2019. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова и ако се рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у школској 2019/2020. години. Број студената који се финансирају из буџета, за упис у другу годину школске 2019/2020. године, утврђен је на основу Конкурса за упис прве године основних струковних студија школске 2018/2019. године. Број студената који се финансирају из буџета, за упис у трећу годину школске 2019/2020. године, утврђен је на основу Конкурса за упис прве године основних струковних студија школске 2017/2018. године.

Студенти који су уписани на терет буџета у школској 2018/2019. години, а који су током студија у наведеној школској години остварили најмање 37 а највише 47 ЕСПБ бодова, могу уписати наредну годину студија искључиво у категорији самофинансирајућег студента.

Студенти који су у школској 2018/2019. години имали статус студената који се сами финансирају, могу уписати наредну годину студија у категорији самофинансирајућег студента ако су у текућој школској години остварили најмање 37 а највише 47 ЕСПБ бодова.

Студенти који су у школској 2018/2019. години имали статус студента који се сами финансирају, а који су у току школске 2018/2019. године остварили 48 и више ЕСПБ бодова, стичу право за конкурисање уписа наредне године студија на терет буџета Републике Србије у оквиру укупног броја студената који се у школској 2019/2020. години финансирају на терет буџета Републике Србије.

Студенти који су у школској 2018/2019. години студирали уз рад, стичу право уписа наредне школске године ако су у наведеној школској години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова.

Студенти са инвалидитетом и студенти који су уписани у школу по афирмативној мери, који су у школској 2018/2019. години остварили најмање 35 ЕСПБ бодова, стиче право уписа наредне године студија на терет буџета Републике Србије, утврђен на основу одлуке Владе Републике Србије, уз ослобађање плаћања школарине. Уједно, ова категорија студената наставља студирање без обавезе плаћања школарине мимо квоте броја студента који у школској 2019/2020. години студирају на терет буџета Републике Србије (односи се на студенте који припадају категорији студената са инвалидитетом и студената који су уписани у школу по афирмативној мери).

Студенти који су у току школске 2018/2019. године похађали студије уз рад, студенти са инвалидитетом, као и студенти уписани по афирмативном програму, могу остварити наведена права овог упутства ако приликом уписа наредне године студија доставе доказ Студентској служби, којим се потврђује категорија студирања у школи, не старији од 15 дана подношења захтева за упис наредне године.

На основу члана 103. став 3. Закона, студенти треће године основних струковних студија који су у школској 2018/2019. години имали статус студената који се финансирају из буџета, задржавају право финансирања из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

Студенти који у последњој години студија имају статус студента који се сами финансирају, задржавају право у погледу финансирања уз обавезу плаћања трошкова продужетка рока редовног трајања студирања, уз обавезу плаћања износа од 20.000, 00 динара у четири рате, по динамици и на начин који је утврђен овим упутством.

Студенти уписани у прву годину основних струковних студија закључно са школском 2015/2016. имају право наставка студирања по истеку редовног рока трајања студија а који је истекао 30.09.2018. године у категорији самофинансирајућег студента уз обавезу плаћања трошкова продужетка редовног трајања студирања у износу од 20.000,00 динара и то на следећи начин: студенти који у школској 2019/2020. години други пут продужавају рок за завршетак студија, наведени износ плаћају у четири рате и то:

  • прва рата приликом уписа у износу од 5.000,00 динара;
  • друга рада у износу од 5.000,00 динара најкасније до 25.12.2019. године;
  • трећа рата у износу од 5.000,00 динара најкасније до 25.02.2020. године и
  • четврта рата у износу од 5.000,00 динара најкасније до 30.04.2020. године.

Студенти који у школској 2019/2020. години трећи пут продужавају студије по истеку редовног рока трајања студирања, имају право наставка студија у категорији самофинансирајућег студента, уз обавезу плаћања трошкова студирања у износу од 20.000,00 динара, тако што ће наведени износ платити у две рате и то:

  • прва рата приликом уписа у износу од 10.000,00 динара и
  • – друга рада у износу од 10.000,00 динара најкасније до 25.12.2019. године.

Студенти основних струковних студија који су стекли статус студента прве године закључно са школском 2015/2016. годином а који у школској 2018/2019. години нису положили ниједан испит, могу продужи рок за завршетак студија уз обавезу плаћања трошкова у износу од 20.000,00 динара, који су дужни уплатити у целости приликом продужетка наведеног рока.

Ступањем на снагу Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Академије струковних студија Шумадија бр. 022-5674/2019-2 од 29.08.2019. године и почетка процеса трансформације Високе технолошке школе струковних студија у Аранђеловцу, рок за предају укоричених Завршних радова урађених у поступку прописаном Правилником о пријави, изради и одбрани Завршог рада, продужава се за две радне недеље.

Студенти који закључно са 11.10.2019. године предају Студентској служби укоричене Завршне радове а исте нису одбранили, нису дужни покретати поступак рока продужетка студија.

Студенти уписани у прву годину основних струковних студија закључно са 2013/2014. годином а који судије не похађају уз рад, не могу остварити право наставка студирања по правилима наведеним овим упутством, већ то право могу остварити на основу одредаба и по поступку прописаних Законом и Актима школе.

Студенти који су уписани у школску 2018/2019. годину на терет буџета, као и студенти који се сами финансирају а који не похађају студије уз рад, не могу стећи право уписа наредне године студија ако су у школској 2018/2019. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова.

  •            – Студенти који су у школској 2018/2019. години похађали студије уз рад, не могу стећи право уписа наредне године студија ако су у школској 2018/2019. години остварили мање од 30 ЕСПБ бодова.
  •            – Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативном програму у школској 2018/2019. години, не могу стећи право уписа наредене године студија уколико имају мање од 35 ЕСПБ бодова.

Мастер струковне студије


          Студенти уписани у прву годину струковних Мастер студија закључно са школском 2018/2019. години стичу право уписа наредне године студирања ако су у текућој години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова. Студенти који у школској 2018/2019. години нису остварили 37 и више ЕСПБ бодова немају право уписа наредне године студија већ су дужни поново уписати прву годину струковних мастер студија.

Студенти уписани у прву годину струковних Мастер студија закључно са школском 2018/2019. години који студирају уз рад, стичу право уписа наредне године студирања ако су у текућој години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, и ако приликом уписа наредне године студија доставе доказ Студентској служби, којим се потврђује категорија студирања у школи, не старији од 15 дана подношења захтева за упис наредне године. Студенти који у школској 2018/2019. години нису остварили 30 и више ЕСПБ бодова немају право уписа наредне године студија већ су дужни поново уписати прву годину струковних мастер студија.

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативном програму уписани у прву годину струковних Мастер студија закључно са школском 2018/2019. години стичу право уписа наредне године студирања ако су у текућој години остварили најмање 35 ЕСПБ бодова и ако приликом уписа наредне године студија доставе доказ Студентској служби, којим се потврђује категорија студирања у школи, не старији од 15 дана подношења захтева за упис наредне године. Студенти који у школској 2018/2019. години нису остварили 35 и више ЕСПБ бодова немају право уписа наредне године студија већ су дужни поново уписати прву годину струковних мастер студија.

Студенти друге године струковних Мастер студија у школској 2018/2019. години а који до 11.10.2019. године нису завршили студије или нису предали укоричене Мастер радове Студентској служби, дужни су продужити рок за завршетак редовног трајања студија уз обавезу плаћања износа од 20.000,00 динара који могу платити у две рате, тако ште ће прву рату у износу од 10.000,00 динара уплатити приликом уписа, а другу рату у износу од 10.000.00 динара најкасније до 25.02.2020. године.

 

Расположиви документи: