Стручно упутство за упис у прву годину студијских програма

На основу члана 100. став 9. Закона о високом образовању (“Службени гласник PC, број 88/17), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Стручно упутство за спровоћење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину

1. Уводне напомене
Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: Упутство) ближе су уређени начин и поступак спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину (у даљем тексту: упис).

Упутство је намењено високошколским установама чији је оснивач Република Србија које сагласно Закону о високом образовању (“Службени гласник PC”, број 88/17) спроводе упис на студије.
У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења уписа, Упутством је ближе уређено пријављивање и упис:
– лица са инвалидитетом;
– припадника ромске националне мањине;
– држављана Републике Србије који су школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству;
– припадника српске националне мањине из суседних земаља;
– лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању;
– страних држављана и
– страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила

Високошколске установе могу уписати студенте у статусу студента чије се студије финансирају из буџета највише до броја утврђеног одлуком Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије, за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години.
У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени студијски програм, високошколска установа може на тај програм уписати студенте који су се квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у складу са одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената из дозволе за рад високошколске установе.

2. Упис лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине
Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са програмом уписа студената са инвалидитетом, Смерницама за полагање пријемног испита особа са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно у складу са Програмом уписа студената припадника ромске националне мањине, који чине саставни део овог упутства.

Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник PC”, бр. 18/10, 55/13 и 27/18-др. закон) и Конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.
3. Упис држављана Републике Србије који су v школској 2017/2018. години стекли страну спедњошколску нсправу

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане
Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе из претходног два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

4. Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2018/2019. години може се уписати прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.
Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења високошколској установи пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.

5. Упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању
Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција, односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе, подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку, у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник PC”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. закон).

6. Упис страних држављана
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

7. Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила
Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

8. Пријављивање и упис кандидата
Пријављивање и упис кандидата у прву годину студија одвијаће се према одредбама конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/2019. годину, према динамици и роковима утврђеним конкурсом који високошколска установа објављује на својој интернет страници.

Високошколским установама се препоручује да кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство или на међународном такмичењу не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а у складу са општим актом високошколске установе.

Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије, у искључивој је надлежности високошколске установе.

Ради ефикасног и правовременог спровођења уписа и обавештавања јавности у средствима јавног информисања о току уписа, потребно је остварити сарадњу са Министарством, Сектором за високо образовање, Немањина 22-26.

Високошколске установе ће у року од 24 часа после завршетка пријаве, односно уписа, у сваком уписном року податке од значаја за упис студената у школску 2018/2019. годину (број буџетских студената који се уписују у 2018/2019. годину по одлуци Владе, број уписаних буџетских студената у првом уписном року, број уписаних буџетских студената у другом уписном року, планирани број самофинансирајућих студената у 2018/2019. години, број уписаних самофинансирајућих студената у првом уписном року, број уписаних самофинансирајућих студената у другом уписном року) уносити у ФИНВО базу.

Податке из претходног става универзитет за факултете у свом саставу, односно самостална високошколска установа доставиће Министарству и у папирном облику, у року од десет дана од дана завршетка уписног рока.


Комплетан документ можете преузети у делу О ВШАР – Документација школе.

Додатно:

Преузмите документ (PDF) Преузми
Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља (PDF)Преузми
Изјава за припаднике ромске националне мањине (PDF) Преузми

Семинар “АРА” 2018 ВШАР и ВИПОС-а на Златибору

Студентски Парламенти Високе школе струковних студија из Аранђеловца и Високе пословне школе струковних студија из Ваљева организатори су заједничке едукативне екскурзије у студентском одмаралишту “Ратко М итровић” на Златибору, која се ове године одржава четврти пут.

Поред луксузног смештаја, одличне кухиње, обиласка Златибора и уживања у слободним активностима, за студенте је предвиђен и едукативни Семинар под називом “АРА 2018”.
Са поносом можемо говорити о вишегодишњим, успешно организованим екскурзијама и великом броју студената – учесника, који су, заправо, најбољи носиоци и показатељи стечених искустава оваквих едукативних окупљања а које организује Студентски Парламент Високе школе струковних студија Аранђеловац.

Сазнај више ►

Стручна екскурзија и посета Новом Саду студената ВШАР

На северу Србије, у срцу Војводине лежи град који ће, када га једном посетите, заувек остати у вашем сећању и срцу.

С правом га називају градом среће и љубави, градом у коме нема разлика како националних, тако ни културалних. “Српску Атину” – Нови Сад посетили су студенти ВШАР, студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству, у оквиру стручне екскурзије која је трајала три дана. Ту је одржано и стручно предавање студентима из Аранђеловца под називом “Активни туризам”, које је одржала проф. др Александра Вујко са Високе пословне школе из Новог Сада.

Сазнај више ►

Дан отворених врата у ВШАР

“Отвори и ти своја врата како би знао куда ћеш даље”, мото је којим смо се водили када смо у оквиру промотивних активности за Упис школске 2018/2019. године ВШАР организовали “Дан отворених врата”.

У среду 9. маја, матурантима школа из Крагујевца, Лазаревца, Ваљева, Смедеревске Паланке, Велике Плане, Чачка, Тополе, Аранђеловца као и посетиоцима, на занимљив и својеврстан начин представљено је 6 студијских програма које садашњи средњошколски могу уписати у државној школи у Аранђеловцу. Представници студијског програма Дизајн показили су технику израде предмета на Грнчарском точку, како се прави Мозаик као и цртачке и сликарске технике.

Велику пажњу посетилаца привукли су чланови Департмана Менаџмент у туризму и угоститељству и Примењена економија и предузетништво организовали су “Фестивал хране”, представљање Виртуелних предузећа, дегустацију вина и представљање винског туризма, док су ученици са наставницима ЕУШ “Слободан Минић” из Аранђеловца догађај увеличали прављењем несвакидашње врсте коктела.

Запослени Винарија Александровић и Опленац

Студијски програм Заштита животне средине приказао је важност Заштите на раду, а присутни су имали могућност да се упознају и са радом мерача буке. Департман ИТ показао је “Игре на рачунарској мрежи” као и принцип рада “3D штампача” и повезивање сензора на платформу у виду робота. Студијски програм који је акредитован текуће школске године – Технологија хране и гастрономија, извео је лабораторијски оглед: “Одређивање густине ареометром и одређивање суве материје рефрактометром.”

Такође, свеколика дешавања употпунио је и долазак представника компаније Toyota Sеrbia, који су заинтересованима омогућили теститање два возила на хибридни погон и тиме уприличили несвакидашњи догађај у оквиру Дана отворених врата у Аранђеловцу, у ВШАР.

Ову манифестацију едукативног, културолошког и занимљивог карактера, која је ове године организована први пут, а која би требало да постане традиција Школе, учествовале су и најуспешније компаније и установе града са којима ВШАР сарађује; “Књаз Милош”, ТО Аранђеловац, “Коњички клуб Аранђеловца”, “Ванилица – слатка радионица”, хотел “Извор”, винарије Шумадије: “Александровић”, “Опленац”, “Тарпош” и “Грб”, као и винарија “Мачков подрум” из Ирига.

И Сунце је било на “нашој” страни, отворивши “наша” врата – отворили смо многима још једна врата за будућност!

Пријављивање за Упис школске 2018/2019. године почиње од 18. јуна.

Додатно:

Преузмите све фотографије (ZIP, 67 фотографија, 24 МБ ) Преузми

Контакт за медије:

ВШАР
Валентина Недељковић
valentina.nedeljkovic@vsar.edu.rs
+381 64 8586 641

Видео прилози

 

Галерија

Дани отворених врата Високе школе у Aранђеловцу

У оквиру Дана отворених врата у дворишту Високе технолошке школе угошћени су матуранти средњих школа из Аранђеловца и других општина. Том приликом је промовисан пројекат WamPPP. Изјаву за медије је дала мр Љиљана Плећевић. Проф. др Бранкица Луковић је заинтересованим средњошколцима и студентима одржала обуку Документ о кретању опасног отпада.

Дан отворених врата

У оквиру промотивних активности за Упис школске 2018/2019. године Висока школа струковних студија у Аранђеловцу организује “Дан отворених врата”.
 
Тога дана матурантима школа из Крагујевца, Лазаревца, Ваљева, Смедеревске Паланке, Чачка, Тополе, Аранђеловца као и посетиоцима, на својеврстан начин биће представљено 6 студијских програма које садашњи средњошколци могу уписати у државној школи у Аранђеловцу.
 
Такође, најављен је и долазак представника Привредног форума младих у сарадњи са Привредном комором Србије, Toyota Sеrbia који ће уз презентацију, демонстрирати рад возила на хибридни погон, као и најуспешнијих компанија града са којима Школа сарађује у оквиру стручне праксе студената; “Књаз Милош”, ТО Аранђеловац, “Ванилица – слатка радионица”, хотел “Извор”, ресторан “Александар” и могобројне винарије. Планирано је да Дан отворених врата почне у 11 часова у дворишту Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, у среду 9. маја.
 
“Отвори” и ти врата своје будућности – Откриј зашто је ВШАР школа за тебе!

Сазнај више ►

Студенти ВШАР као промотери Аранђеловца

Студенти ВШАР са студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству учествовали су у организацији прославе 1. маја као промотери туристичке понуде општине Аранђеловац.

Студенти су заинтересованима представили туристичке дестинације у општини Аранђеловац и околини, што представља почетак пројекта у сарадњи ВШАР и Туристичке организације општине Аранђеловац.

Студенти су били распоређени на две локације. Једна је била на планини Букуља где је организован програм фолклорних друштава, РМП школе плеса и група певача. За оне који су се одлучили да са својим малишанима посете градски трг Аранђеловца и уживају уз програм Дечије установа Дуга, Плесног студија РМП, жонглера и аниматора студенти су такође били на располагању за све информације. Сазнај више ►

Прва седница студентског парламента

Данас је одржана прва седница Студентског парламента ВШАР.

На седници је било речи о актуелним проблемима са којима се суочавају студенти, даљем раду Студентског парламента и о организацији бесплатне припремне наставе за полагање испита из предмета Механика флуида.

Како је у питању прва седница Студентског парламента, дискутовало се о раду Парламента у наредном периоду, току наставе и испитима, као и о развијању школског кошаркашког тима.

Сазнај више ►

Дани отворених врата Високе техничке школе у Нишу

27. априла на дану отворених врата Високе техничке школе у Нишу, где су били присутни представници Високе струковне школе из Аранђеловца представљени су постигнути резултати у оквиру дисеминације пројекта. Цео догађај је реализован у Нишкој тврђави.