Општа акта школе

Овде можете преузети општа акта школе у облику PDF докумената.

Статут Школе – актуелан
Преузми  Преузми

Стратегија обезбеђења квалитета
Преузми Преузми

Изјава о политици квалитета
Преузми  Преузми

Мисија и визија Школе
Преузми  Преузми

Циљеви и задаци
Преузми  Преузми

Правилник о самовредновању и оцењивању
квалитета студијских програма, наставе и услова рада
Преузми  Преузми

Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности
Преузми  Преузми

Правилник о правилима студија
Преузми  Преузми

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника (2016.)
Преузми  Преузми

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника
Преузми  Преузми

Правилник о раду библиотеке
Преузми  Преузми

Правилник о организацији и систематизацији послова
Преузми  Преузми

Правилник о издавачкој делатности
Преузми  Преузми

Правилник о раду Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац
Преузми  Преузми

Пословник о раду Савета Школе
Преузми  Преузми

Пословник о раду Наставног већа
Преузми  Преузми

Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада
Преузми  Преузми

Правилник о упису специјалистичких студија
Преузми  Преузми

Правилник о изради и одбрани завршног рада на основним студијама
Преузми  Преузми.

Правилник о стручној пракси
Преузми  Преузми

Информатор о раду
Преузми  Преузми

Правилник о коришћењу службених возила
Преузми  Преузми

Правилник о коришћењу службених бројева и мобилних телефона
Преузми  Преузми

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
Преузми  Преузми

Правилник о висини и мерилима за утврђивање школарине и других услуга
Преузми  Преузми

Правилник о основама и мерилима за обрачун зарада запослених

НАПОМЕНА: Неопходна је лозинка, обратите се на И-Мејл: info@vsar.edu.rs
Преузми  Преузми

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Преузми  Преузми

Правилник о поступку пописа имовине
Преузми  Преузми

Правилник о интерној ревизији
Преузми  Преузми

Правилник о буџетском рачуноводству
Преузми  Преузми

Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених
Преузми  Преузми

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака
Преузми  Преузми