Обезбеђење квалитета

Висока технолошка школа струковних студија у Аранђеловцу утврђује стратегију обезбеђења квалитета у следећим областима: студијски програми, настава, научно-истраживачки рад, оцењивање студената, уџбеници и литература, библиотечки и информатички ресурси, ненаставна подршка и процес управљања.
Субјекти обезбеђења квалитета су: Комисија за обезбеђење квалитета,  Наставно-научно веће школе, Катедре школе, студенти и ненаставно особље школе.

Комисија за обезбеђење квалитета Високе технолошке школе струковних студија у Аранђеловцу.

Релевантна документација (PDF):
– Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета Преузми
– Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета Преузми

Систем обезбеђења квалитета

У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета, наставници и сарадници школе: израђују планове рада на наставним предметима, одговорни су за реализацију наставно-образовног процеса, проверавају и оцењују знање студената, усмеравају рад студената и обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета, а студенти школе, кроз рад својих представника у Студентском парламенту, Комисији за обезбеђење квалитета и органима школе, имају активну улогу у доношењу и спровођењу политике обезбеђења квалитета, поступку самовредновања, идентификовању проблема и предлагању мера за њихово решавање.

Релевантна документација (PDF):
– Стратегија обезбеђења квалитета ВТШСС-а Преузми
– Политика обезбеђења квалитета школе Преузми
– Правилник о обезбеђењу квалитета школе Преузми
– Статут ВТШСС-а Преузми
– Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета (RAR архива) Преузми
– Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе Преузми

Доступне анкете о процени квалитета (PDF)

– Извештај о спроведеној студентској анкети о вредновању студијског програма – студенти који су завршили студирање – Преузми Преузми

Периодична провера квалитета (PDF документи)

Извештај о самовредновању ВТШСС-а 2013.година Преузми
– 
Извештај о самовредновању ВТШСС-а 2016.година Преузми