Руководство

Снагу сваке организације чине пре свега људи.
ВШАР предводи тим људи који се води мисијом да помогне заједници у којој се налази. Да је едукује, истражује и заједно са њом расте.

Реч директора

Висока технолошка школа струковних студија је акредитована државна школа са полувековном традицијом у области технологије. Основана је 1960. године са циљем да обезбеди висококвалификоване стручњаке за потребе привреде Аранђеловца и околине (Младеновац, Лазаревац…) која је у то време била снажан центар индустрије неметала. Од тада па до данашњих дана, процеси научно-технолошке револуције и глобализације значајно су модификовали технолошке процесе рада а тиме и стручне компетенције људских потенцијала. Тржиште рада, ма како оно било смањено, тражи кадрове који су овладали савременим знањима и вештинама а посебно оне који су усмерени према информационо-комуникационим технологијама (ИКТ).

Данас, Висока технолошка школа представља савремену образовну установу која је у току 2012. године акредитована од стране Министарсктава просвете Републике Србије у којој су примењени високи стандарди европске реформе образовног система познати под именом “болоњска деклерација”. Њени студенти стичу знања из области информационих технологија, технологије неметала и воде, заштите животне средине и дизајна. У виду су нам и наставни програми чији ће се садржаји односити на технологије у хотелијерству и туризму.

Концепција развоја студијских програма усмерена је према потребама тржишта рада и личном и професионалном развоју студента. То конкретизовано значи да свршени студенти наше школе треба да поседују такву квалификацију која ће им дати шансу брзог и адекватног налажења посла, развоја личних каријера али и могућност настављања даљег школовања и усвршавања. Као таква, она представља пример школе у којој се промовише практично знање, а студенти потврђују и развијају своје способности, развијају креативност, стваралачко и аналитичко мишљење, усавршавају стране језике и свестрано граде своју личност.

За остврење оваквих сложених задатака Школа располаже потребним просторним, техничким и људским ресурсима. За извођење наставе и обављање пратећих послова студентима и наставницима је на располагању радни простор од 2900м2 што је по учеснику знатно више од нормативом предвиђених потреба. Наставници, сарадници и техничко особље располажу адекватним квалификацијама, стандардизованим критеријума Закона о високом образовању. Већина њих укључена је у даље истраживачке пројекте и континуиране едукационе процесе кроз које подижу ниво стручних, педагошких и развојних капацитета Школе. У том смислу посебно треба истаћи успостављењу сарадњу са нашим еминентним вискошколским установама као што су Технолошко-металуршки факултет у Београду, Филозофски факултет и Факултет организационих наука Универзитета у Београду. Кроз ову сарадњу наши студенти имају посебне шансе за даље школовање на студијама ових и других факултета. На прагу смо успостављања међународне сарадње са сродним вискошколским, научноистраживачким и привредним корпорацијма у циљу обогаћивања наставних садржаја, едукативних метода и размене студената.

Знање које се стиче кроз институционално и перманетно образовање је основни предуслов личне и корпоративне конкурентности и залог укупног привредног и друштвеног развоја. То је уједно и мисија Високе технолошке школе у Аранђеловцу.

др Ђорђе Михаиловић