Додатне информације

Циљеви Студијског програма Информационе технологије су:

– усвајање напредних знања из подручја информационо-комуникацијских технологија, оспособљавање студената за решавање проблема применом стечених знања, оспособљавање студената за подухвате који га очекују на будућем радном месту, стицање способности код студената за рад на ИТ пројектима. Затим, оспособљавање студената за решавање пословних проблема применом информационих технологија и  апликативног софтвера, самостално или у сарадњи са информатичким стручњацима.

Акценат је на стицању практичних знања што је и циљ струковних студија. То никако не значи да су запостављена теоријска знања, без којих није могуће овладати и схватити суштину области, већ се сматра да највише пажње,  пре свега, треба усмерити ка  обуци  и едукацији студената  за радни процес. То се најефикасније постиже кроз практичну наставу.

Практични модели учења осликавају се у: демонстрацији наставника, структуираним  и неструктуираним лабораторијама, стручним посетама, индивидуалним или групним пројектима, стручној пракси, пројектовању и реализацији пројеката и слично.

Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor. Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни инжењер информатике. 

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

Књига предмета


Спецификација предмета:

Р.бр Шифра Назив предмета Сем.
1 ИКТ Основе информационо-комуникационих технологија 1
2 МЕН Менаџмент 1
3 МАТ Математика 1
4 ЕН1 Енглески језик 1 1
5 СП1 Стручна пракса 1 1
6 АРХ Архитектура рачунара 2
7 ИНТ Интернет сервис и web дизајн 2
8 ЕН2 Енглески језик 2 2
9 ПР1 Програмирање 1 2
10.1 ОРГ Основе организације 2
10.2 ПРЕ Предузетништво 2
11 ИНС Информациони системи 3
12 МРЖ Рачунарске мреже 3
13.1 ЕКП Економика предузећа 3
13.2 УПП Управљање пројектима 3
14.1 ИДЗ Индустријски дизајн 3
14.2 АСП Алгоритми и структуре података 3
15 АДМ Администрација рачунарских система 3
16 ПР2 Програмирање 2 4
17 ОДЛ Теорија одлучивања 4
18.1 ОСК Основе квалитета 4
18.2 УПТ Управљање технологијом 4
19 БПО Базе података 4
20 ГРФ Рачунарска графика 4
21 ВИС Вероватноћа и статистика 5
22 ЗИН Заштита информација 5
23 РСП Решавање сложених проблема 5
24 СП2 Стручна пракса 2 5
25.1 СОЦ Социологија 5
25.2 МАР Маркетинг 5
26 МОБ Мобилно рачунарство 6
27 ВПР Web програмирање 6
28.1 НРС Наменски рачунарски системи 6
28.2 ЕЛП Електронско пословање 6
29 ЗАВ Завршни рад 6

 

Књига предмета – Претходни програм (2012)

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►